BLOG

โรคสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความเสื่อมของความจำ การคิดอ่าน การวางแผน การตัดสินใจ การใช้ภาษา ทักษะในการทำกิจกรรมต่างๆ ลดลง

เบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดลง ร่างกายจึงไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้นำตาลในเลือดสูงขึ้น

เนื่องจากอายุที่มากขึ้น ทำให้มีภาวะความเจ็บป่วยมากขึ้นตามไปด้วย “ผู้สูงอายุ” จึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสในการใช้ยามากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น

Powered by MakeWebEasy.com